Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Wat de arbeidsstatistieken volgens Fisher Investments Nederland voor aandelen betekenen

advertorial

Arbeidsstatistieken zijn een van de economische gegevens die het meest in de gaten worden gehouden door de financiële media die Fisher Investments Nederland volgt. Deze gegevens zijn echter achteruitkijkende indicatoren waardoor ze volgens ons minder van nut zijn voor beleggers.

In onze beleving bekommeren beleggers zich vooral om de arbeidsmarktgegevens vanwege de potentiële gevolgen voor hun persoonlijke leefomstandigheden. De werkgelegenheid is een directe reflectie op de bestaansmiddelen van mensen en de mogelijkheid om zichzelf en hun dierbaren financieel te onderhouden. Daarnaast zijn er ook consequenties op sociologisch vlak die uit werkloosheid voortvloeien. Maar wat meer van belang is voor beleggers – op basis van wat we hebben vastgesteld – is dat velen van hen niet kunnen voorstellen hoe een economie kan groeien wanneer er sprake is van hoge of toenemende werkloosheid. In de meeste ontwikkelde economieën zijn de consumptieve uitgaven immers van vitaal belang.

Fisher Investments Nederland is het er mee eens dat de trends in de arbeidsmarkt een betekenisvolle rol spelen en mogelijk gevolgen hebben op politiek en sociologisch gebied. Maar vanuit een economisch perspectief ontstaan banen na groei – ze behoren niet tot een drijvende factor. Laten we dit eens bekijken vanuit het perspectief van een hypothetische ondernemer. Een werknemer is zowel een investering in termen van tijd (denk maar aan werving, training en voortdurende loopbaanontwikkeling) als van geld. Vanwege deze verplichtingen, zal de ondernemer er zoveel mogelijk naar streven om deze hoge investering te vermijden tenzij de consumentenvraag hem of haar ertoe dwingt. Evenzo zullen bedrijfseigenaren, wanneer er een recessie (een langdurige economische neergang) optreedt en bedrijven onder druk worden gezet om de kosten te verlagen, meestal wachten met het schrappen van banen totdat er geen andere uitweg meer is. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat werknemers tot de meest waardevolle activa van een bedrijf behoren. Daar zit ook een emotioneel aspect aan vast. De meeste werkgevers hebben een relatie opgebouwd met hun personeel en willen die niet zomaar opgeven.

De historische cijfers van het bruto binnenlands product (BBP, een door de overheid berekende raming van de economische productie) en de arbeidsmarktgegevens van de eurozone en het VK geven weer hoe de werkgelegenheid de groei volgt. In beide regio’s begonnen de recessies toen de werkloosheid een relatief laag niveau bereikte, evenzo nam de werkgelegenheid scherp toe nadat de economie in een krimp verviel. Op vergelijkbare wijze bereikte de werkloosheid een record ofwel zeer laat in een recessie of nadat deze ten einde liep (figuren 1 en 2).

Figuur 1: De werkgelegenheid volgt de economische groei (eurozone)

Bron: FactSet en de Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC), per 08-04-2022. Geharmoniseerd werkloosheidscijfer voor de eurozone, maandelijks, van januari 2005 tot en met februari 2022. De gegevens over de recessie zijn gebaseerd op de “Chronology of Euro Area Business Cycles” van de EABCDC.

Figuur 2: De werkgelegenheid volgt de economische groei (VK)

Bron: Brits bureau voor de statistiek (Office for National Statistics), per 08-04-2022. Het werkloosheidscijfer in het VK (personen boven de 16 en seizoensgecorrigeerd) en de driemaandelijkse verandering van het Brits BBP, van het eerste kwartaal van 2005 tot en met het vierde kwartaal van 2021. Aangezien het VK geen officieel ijkpunt voor recessies heeft, definiëren wij hier een recessie als een daling van het BBP gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen.

Zoals we aan de grafieken kunnen zien, komt het in enkele gevallen voor dat de werkloosheid na het begin van een recessie begint toe te nemen. Met andere woorden: de lage werkloosheid heeft de uitgaven niet op een hoog peil gehouden en de recessie niet aan de kant geschoven voordat er een krimp op gang kwam. Bovendien zat de hoge werkloosheid een opleving niet in de weg.

Volgens Fisher Investments Nederland is het belangrijk om te weten welke informatie de arbeidsstatistieken wel en niet onthullen, omdat vele economische experts beargumenteren dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt signaleren in welke richting de economie opgaat. Recentelijk zien we de commentatoren in enkele financiële publicaties die we volgen, beweren dat de aanhoudende arbeidstekorten mogelijk het economisch herstel in het VK en de eurozone in de weg kunnen staan. Maar dit is volgens ons misleidend aangezien de werkgelegenheid enkel weergeeft hoe de economie er in het verleden eruit zag en niet welke koers deze zal varen. Daarnaast houdt dit argument geen rekening met het aanpassingsvermogen van bedrijven om manieren te vinden waardoor ze met beperkt personeel de productiviteit op peil kunnen houden. Of de aantrekkingskracht van economische groei en stijgende lonen om vervroegde gepensioneerden (of anderen die de banenmarkt hebben verlaten) weer terug te lokken naar de arbeidsmarkt.

We denken niet dat de achteruitkijkende economische indicatoren beleggers kunnen helpen bij het maken van portefeuillebeslissingen. Op basis van ons onderzoek kunnen we vaststellen dat aandelen leidende economische indicatoren zijn. Omdat zij algemeen bekende informatie efficiënt inprijzen, denken we dat aandelen de economische groei, die is gereflecteerd in de arbeidsstatistieken, reeds hebben verdisconteerd en hier niet meer naar om kijken. Maar dit betekent niet dat we het verstandig vinden om de arbeidsmarktgegevens uit het oog te verliezen. Zo denken we bijvoorbeeld dat de wijze waarop marktcommentatoren, economisten en politici praten over de banenmarkt (en op welke onderwerpen ze wel of niet op focussen), licht kan werpen op de algemene stemming onder beleggers. Echter lijkt het ons niet doordacht om een portefeuillebeslissing te maken op grond van de arbeidsmarktgegevens. In plaats daarvan kunnen beleggers meer voordeel halen uit het bestuderen van gegevens die een indicatie geven in welke richting de economie zal gaan – dit is waar aandelen in feite meer om geven.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.