Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heineken

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
verkopen

Volgens Fisher Investments Nederland speelt politiek geen rol in uw beleggingsstrategie

advertorial
Fisher Investments Nederland weet dat de politiek onze emoties, beslissingen en zelfs ons beoordelingsvermogen bij het beleggen kan beïnvloeden. Veel beleggers laten hun blik op de economie of aandelenmarkt vertroebelen door hun politieke voorkeur. Maar als ze zich laten beïnvloeden door hun politieke vooringenomenheid – wat steeds vaker gebeurt in de politieke polarisatie die we vandaag de dag zien – kan dit hen parten spelen.

Hoe moeilijk het ook kan zijn, doen beleggers er waarschijnlijk goed aan hun politieke overtuigingen buiten hun beleggingsbeslissingen te houden. Politieke vooroordelen kunnen leiden tot potentiële risico’s en blinde vlekken bij investeringen. In dit artikel gaat Fisher Investments Nederland in op de relatie tussen de politiek en aandelen en wat de mogelijke gevaren zijn van een politieke vooringenomenheid bij het beleggen.

*Let op: ons politieke commentaar is bewust onpartijdig. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordelen politieke ontwikkelingen uitsluitend op hun potentiële gevolgen voor de economie en de markt. Anders zouden we in onze ogen de weg vrijmaken voor politieke vooringenomenheid en als gevolg daarvan inschattingsfouten maken.

Hebben aandelenmarkten een specifieke voorkeur voor een politieke partij?

De politiek kan en zal altijd een behangrijke rol spelen op de aandelenmarkten, maar niet op de manier zoals velen denken. Sommige beleggers geloven bijvoorbeeld dat de markt beter presteert wanneer een specifieke politieke partij aan de macht is, of dat nu verkregen is via een meerderheid aan zetels of via een coalitie. Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt echter dat er geen verband is tussen een bepaalde politieke partij en hoe aandelen op lange termijn presteren. De relatie tussen marktrendementen en politiek leiderschap is in de meeste gevallen bedrieglijk.

Marktrendementen in het Verenigd Koninkrijk zijn daar een goed voorbeeld van aangezien ze illustreren dat de markt zich niet laat beïnvloeden door politieke partijen. Op lange termijn zijn aandelen gestegen, ongeacht welke partij de macht heeft. In de periode 1970-2020 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement van Britse aandelen +12,1% onder conservatieve regeringen en +12,7% onder Labour-regeringen – in beide gevallen zijn de marktrendementen zeer positief.[i] Het kleine verschil lijkt grotendeels te wijten aan economische en marktfactoren waarop geen enkele politicus vat heeft. Soortgelijke patronen doen zich voor op de aandelenmarkten van andere ontwikkelde landen. Het simpele feit is dat de markten op lange termijn vaker stijgen dan dalen, ongeacht wie er aan de macht is.

De Amerikaanse politiek kan wereldwijd een impact hebben op aandelen

Fisher Investments Nederland heeft historische patronen waargenomen die zich vaak voordoen rond bepaalde politieke gebeurtenissen in de VS en fungeren daardoor als betrouwbare indicatoren voor het marktrendement.

Twee opmerkelijke voorbeelden hiervan zijn de presidents- en tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Deze verkiezingen hebben vaak een wereldwijde impact omdat de VS ongeveer 70% van de MSCI World Index in handen heeft.[ii] De Amerikaanse aandelenmarkt staat vaak representatief voor de ontwikkelde wereldwijde aandelenmarkt en heeft daardoor een buitenproportioneel effect op wereldwijde aandelenrendementen. Dus wanneer een trend de Amerikaanse aandelenmarkt beïnvloedt, heeft dit logischerwijze een soortgelijk effect op niet-Amerikaanse ontwikkelde markten.

De perfecte tegenstelling

In een fenomeen dat Ken Fisher (oprichter en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments) de “perfecte tegenstelling” noemt, reageren de markten op een contra-intuïtieve manier op Amerikaanse presidentsverkiezingen. Marktdeelnemers zien Republikeinen doorgaans als “marktvriendelijker” dan Democraten, wat volgens sommige beleggers zou moeten leiden tot sterke rendementen na het verkiezen van een Republikein als president. Figuur 1 laat echter het tegenovergestelde zien: de prestaties in inauguratiejaren zijn doorgaans sterker wanneer een Democraat het presidentschap wint.

Bijlage 1: Amerikaanse presidentsverkiezingen en de prestaties van de MSCI World – een perfecte tegenstelling

  Verkiezingsjaar Inauguratiejaar
Republikein wint Amerikaans presidentschap 12,2% 7,5%
Democraat wint Amerikaans presidentschap 2,1% 19,6%

Bron: FactSet, per 11-10-2022; gemiddeld jaarlijks totaalrendement van de MSCI World in verkiezings- en inauguratiejaren, 1970 tot en met 2021. Weergegeven in Amerikaanse dollar.

 

Fisher Investments Nederland denkt dat de perfecte tegenstelling het gevolg is van het feit dat beleggers de invloed van de politiek op de markten overschatten. De markten hebben de neiging zich te laten leiden door de kloof tussen werkelijkheid en verwachtingen terwijl politici maar zelden bereiken dan wat mensen hopen of vrezen. Wanneer het waarschijnlijk lijkt dat een Republikein op het presidentschap afstevent, vieren de markten feest in een verkiezingsjaar. Maar wanneer beleggers uiteindelijk teleurgesteld zijn dat de regering veel van haar bedrijfsvriendelijke campagnebeloften niet kan waarmaken, zijn de markten het jaar daarop gematigder. Omgekeerd kijken de markten een Democratisch presidentschap in een verkiezingsjaar vaak met argusogen aan, omdat beleggers zich (terecht of onterecht) zorgen maken over een vermeende bedrijfsonvriendelijke agenda. Het jaar daarop komen ze echter in een herstel naarmate hun vrees niet bewaarheid wordt.

Een ander politiek fenomeen in de VS dat in de gaten moet worden gehouden, zijn de tussentijdse verkiezingen in november die plaatsvinden in het tweede presidentiële ambtsjaar. Ken Fisher noemt dit het “Midterm Miracle”. Historisch gezien hebben de markten de neiging om uitstekende prestaties te leveren na de midtermverkiezingen, ongeacht de politieke uitkomsten. Dat komt omdat de partij van de zittende Amerikaanse president in de regel relatieve macht verliest in de midterms en de politieke impasse (die aandelen ten goede komen) wordt versterkt, wat we in de volgende paragraaf zullen uitleggen. Bij een politieke impasse krijgen politici qua wetgeving weinig voor elkaar.

Sinds 1925 (het startjaar van betrouwbare gegevens over de aandelenmarkten) zijn de drie kalenderkwartalen na het vierde kwartaal waarin een midterm-verkiezing heeft plaatsgevonden, telkens weer de drie opeenvolgende kwartalen met de meest positieve rendementen in de geschiedenis! In die negen maanden bedraagt het gemiddelde rendement van de S&P 500 sinds 1925 +19,6%, waarbij er in die drie kwartalen in 91,7% van de gevallen een positief rendement is gerealiseerd.[iii] Wereldwijd zien we soortgelijke trends. Zo zijn de rendementen van de MSCI World sinds 1970 gemiddeld +18,5% over dezelfde periode van negen maanden en 87,1% van de tijd positief.[iv]

Waarom is een politieke patstelling een positieve factor voor de markten?

Fisher Investments Nederland begrijpt dat kiezers een patstelling misschien niet waarderen, maar voor aandelen geldt het omgekeerde: de impasse vermindert de onzekerheid over wetgeving. In een klimaat met politieke patstelling is het moeilijk om ingrijpende wetgeving aan te nemen doordat wetgeving flink wordt aangepast ten opzichte van haar oorspronkelijke reikwijdte en omvang tegen de tijd het uiteindelijk wordt aangenomen. Het potentiële effect ervan op het bedrijfsleven en op de markten wordt daardoor beperkt. Bovendien nemen de discussies en onderhandelingen tussen politici in een politiek vastgelopen klimaat de verrassingskracht van de wetgeving weg, aangezien de markten voldoende tijd krijgen om de mogelijke gevolgen van de nieuwe wetgeving volledig te verwerken voordat wetsvoorstellen worden ingevoerd.

Een impasse stelt bedrijven in staat met vertrouwen investeringsplannen op te stellen en uit te voeren, zonder vrees dat er grote veranderingen op til zijn. Als het politieke risico beperkt is, kunnen bedrijven en investeerders hun aandacht elders richten.

Houd uw politieke voorkeuren weg van uw beleggingsstrategie

Op lange termijn staan de aandelenmarkten grotendeels neutraal tegenover de politiek. Fisher Investments Nederland vindt dat beleggers moeten heroverwegen om hun beleggingsbeslissingen te laten leiden door hun politieke vooringenomenheid. Het nemen van emotionele beslissingen over uw portefeuille op basis van een verkiezing of beleidsvoorstel kan een langere negatieve impact hebben dan de ambtstermijn van een nieuwe politicus. Kijk in plaats daarvan naar het gemiddelde langetermijnrendement van aandelen en bekijk het politieke landschap met een objectieve, onpartijdige blik. Op deze manier kunt u evalueren in hoeverre nieuwe, ingrijpende wetten de aandelenmarkten potentieel kunnen verstoren.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames

[i] Bron: FactSet, per 03-02-2021; maandelijks totaalrendement van de MSCI United Kingdom, netto, 31-12-1969 tot en met 31-12-2020. Weergegeven in GBP.

[ii] Bron: FactSet per 30-09-2022. De VS zijn goed voor 69,74% van de MSCI World Index. De MSCI World Index meet de prestaties van geselecteerde aandelen in 23 ontwikkelde landen. Ten gevolge van afrondingen is de som mogelijk niet gelijk aan 100%.

[iii] Bron: Global Financial Data, Inc. per 28-09-2022. Gemiddeld totaalrendement van de S&P 500 en frequentie van stijgingen tussen 30 september van midtermjaren tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, 1926 tot en met 2021.

[iv] Bron: FactSet, per 11-10-2022; maandelijks totaalrendement, 31-12-1969 tot en met 30-09-2022. Jaarlijks totaalrendement van de MSCI World in jaar 3 van de presidentiële ambtstermijn in de VS, 1970 tot en met 2021. Weergegeven in Amerikaanse dollar.