Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Fisher Investments Nederland werpt zijn licht op de markthistorie

advertorial

Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat sommige beleggers geen rekening houden met historische marktgegevens. Wij beschouwen deze echter als een nuttig, fundamenteel hulpmiddel om geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Het interpreteren van historische marktgegevens kan beleggers om meerdere redenen tot voordeel strekken.

Een oud gezegde dat vaak wordt toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Mark Twain luidt “De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt”. Gebeurtenissen zoals recessies (algemene dalingen van de economische bedrijvigheid), perioden van hoge inflatie (stijgende prijzen van goederen en diensten), oorlogen, verkiezingen, natuurrampen, technologische ontwikkelingen, financiële zeepbellen en wat dies meer zij kunnen telkens wanneer ze zich voordoen anders uitpakken. Maar volgens Fisher Investments Nederland vertonen deze gebeurtenissen vaak overeenkomsten, waardoor het zinvol is terug te blikken op het verleden om daaruit af te leiden wat er te gebeuren staat. De reden hiervoor? Menselijk gedrag is niet zo veel veranderd, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek op het gebied van ‘behavioural finance’. Beleggers laten zich nog altijd leiden door angst en hebzucht, zelfs bij gezonde kerncijfers, en wanneer deze emoties op grote schaal de overhand krijgen, kunnen aandelen sterke opwaartse of neerwaartse bewegingen ondervinden. Het beoordelen van actuele gebeurtenissen en sentiment, en deze afzetten tegen soortgelijke situaties in het verleden, kan licht werpen op de vraag of de balans momenteel te zeer overhelt naar optimisme of pessimisme.

Fisher Investments Nederland denkt dat een analyse van de economie of de markten begint met het doorlichten van waarschijnlijke scenario’s aan de hand van historische gegevens. Door historische gegevens te duiden kunnen beleggers inzien dat wat nu gebeurt niet uniek is, omdat factoren die in het verleden gunstig waren voor aandelen ook nu weer een rol kunnen spelen. Neem een marktfenomeen als het Amerikaanse ‘Midterm Miracle’, d.w.z. de trend dat Amerikaanse aandelen hoger koersen na de tussentijdse verkiezingen in de VS . Het Amerikaanse marktrendement is 83,3% van de tijd positief in het vierde kwartaal van jaren met tussentijdse verkiezingen sinds het verzamelen van bruikbare gegevens in 1925 van start ging. Dit ligt ruim boven de gemiddelde frequentie van positieve rendementen voor aandelen in kalenderkwartalen.[i] Dat positieve effect neemt in het daaropvolgende eerste en tweede kwartaal toe tot 87,5%.[ii] Ons onderzoek leert dat ontwikkelde markten nauw met elkaar verweven zijn, dus dit Amerikaanse fenomeen kan een wereldwijd doorsijpeleffect hebben.[iii]

Uit ons onderzoek is gebleken dat tussentijdse verkiezingen vaak een politieke impasse teweegbrengen, waardoor de kans kleiner is dat onzekerheid ontstaat als gevolg van belangrijke nieuwe wetgeving. Fisher Investments Nederland heeft geconstateerd dat onzekerheid nadelig kan zijn voor aandelen. We denken dat een politieke impasse de status quo grotendeels in stand houdt, zodat aandelen verder kunnen stijgen. Dit verklaart waarom aandelenkoersen meestal stijgen in het kielzog van Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Door politieke vooringenomenheid gaan veel beleggers voorbij aan deze historische realiteit omdat ze ervan uitgaan dat de partij die aan de macht is voor een trendbreuk kan zorgen. Daarom wordt dit niet bij voorbaat in de aandelenkoersen ingeprijsd, hetgeen naar ons idee een voordeel is voor beleggers die wél oog hebben voor dergelijke historische gegevens.

Of neem een andere fenomeen, dat we ook wel het oplevingseffect noemen. Fisher Investments Nederland ontdekte dat aandelen die het zwaarst worden getroffen door een marktneergang doorgaans ook het sterkst stijgen als de markt zich herstelt. Ook dit heeft zich door de jaren heen herhaald, zo blijkt uit ons onderzoek. En wat te denken van de aandelenrendementen tijdens en na de recente wereldwijde berenmarkten (een berenmarkt is een langdurige, door fundamentals veroorzaakte marktdaling van 20% of meer)? Tijdens de wereldwijde berenmarkt aan het begin van de jaren 2000 daalden technologieaandelen met -77%, tegenover -59% voor wereldwijde aandelen.[iv] Vervolgens klommen tech-aandelen in de zes maanden na het uitbodemen van de berenmarkt 40% hoger, waardoor ze wereldwijde aandelen op dat moment met 28% overtroffen.[v] Tijdens de wereldwijde berenmarkt van 2007 – 2009 daalden financiële aandelen met -76%, tegenover -53% voor wereldwijde aandelen. Vervolgens stegen ze in de zes maanden na het uitbodemen van die berenmarkt met liefst 100%, tegenover +41% voor wereldwijde aandelen.[vi] Beleggers die dit fenomeen begrijpen kunnen hun verwachtingen daarop afstemmen tijdens en na een berenmarkt en hun portefeuilles navenant positioneren.

Tot slot denken we dat historische gegevens inzicht kunnen verschaffen in wat niet algemeen bekend of erkend is. Vraagtekens plaatsen bij algemeen aanvaarde opvattingen kan beleggingskansen opleveren. Hiertoe moet u zich afvragen wat u kunt bedenken dat anderen ondenkbaar achten. Volgens Fisher Investments Nederland kunnen historische gegevens nuttig zijn voor een dergelijk denkpatroon. Zo besteden de media vaak uitvoering aandacht aan de potentiële risico’s van natuurrampen, zoals bosbranden en stormen, voor de economie en voor de aandelenmarkten. Dit is eenvoudig na te trekken aan de hand van in het verleden behaalde rendementen. Uit ons onderzoek blijkt dat natuurrampen weliswaar verwoestende gevolgen hebben voor mensenlevens en structurele schade teweegbrengen, maar dat de impact op aandelen van oudsher beperkt is. Neem de orkaan Katrina in 2005, de duurste natuurramp uit de Amerikaanse geschiedenis (gebaseerd op de in USD uitgedrukte gevolgschade).[vii] Amerikaanse aandelen waren drie maanden na Katrina met 5,1% in USD gestegen, en na 12 maanden 8,9% hoger geklommen.[viii] Bovendien bracht de schade als gevolg van de storm geen economische recessie in de VS teweeg, net zomin als andere grote stormen in de geschiedenis, zo blijkt uit ons onderzoek. Fisher Investments Nederland denkt dat talloze beleggers nauwelijks kunnen geloven dat natuurrampen een vrij beperkte invloed op aandelen hebben, juist doordat dergelijke gebeurtenissen desastreuze gevolgen voor mensenlevens hebben en zeer nadelig zijn voor het sentiment. Het inzicht dat natuurrampen van oudsher geen verpletterend effect op markten hebben, kan resulteren in een zekere discipline wanneer zich in de toekomst een natuurramp voordoet en er gewaarschuwd wordt voor de ingrijpende gevolgen ervan.

Ook toen constateerden we dat beleggers zich dingen herinneren die zelden voorkomen en dingen vergeten die regelmatig voorkomen. Zo denken ze vaak dat regionale oorlogen zeer nadelig zijn voor wereldwijde aandelen (een historische zeldzaamheid, afgaande op ons onderzoek) en hebben ze geen oog voor terugkerende gebeurtenissen zoals het hiervoor genoemde Midterm Miracle. Fisher Investments Nederland denkt dat beleggers die dit inzien storende factoren kunnen uitfilteren en zich niet meer richten op mogelijke gebeurtenissen maar op waarschijnlijke gebeurtenissen, hét recept voor gedegen beleggingsbeslissingen als u het ons vraagt.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: Global Financial Data, Inc., per 21-6-2022. Totaalrendement van de S&P 500, 31-12-1925 tot en met 31-12-2019.

[ii] Ibid.

[iii] Bron: FactSet, per 14-7-2023. Gebaseerd op de correlatie tussen de koerswijziging van de S&P 500 Index in USD en de koerswijziging van de MSCI EMU Index (Europese Economische en Monetaire Unie) in EUR, 13-07-2003 – 13-07-2023. De correlatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf van de relatie tussen twee variabelen en kan variëren van 1,00 tot -1,00. Onder een coëfficiënt van 1,00 wordt verstaan dat beide variabelen eenzelfde richting op gaan, onder 0,0 dat er geen verband is en -1,00 dat ze altijd in tegenovergestelde richting gaan.

[iv] Bron: FactSet, per 14-7-2023. Rendementen van de MSCI World Index en van de MSCI World Technology Index, met netto-dividenden, in EUR, 20-9-2000 tot en met 12-3-2003.

[v] Ibid. Rendementen van de MSCI World Index en van de MSCI World Technology Index, met netto-dividenden, in EUR, 12-3-2003 tot en met 12-9-2003.

[vi] Ibid. Rendementen van de MSCI World Index en van de MSCI World Financials Index, met netto-dividenden, in EUR, 15-6-2007 tot en met 9-9-2009.

[vii] Bron: de National Oceanic and Atmospheric Administration, per 09-05-2018. Orkaan Katrina Tropisch Cycloon Rapport. Cijfer uitgedrukt in USD.

[viii] Bron: FactSet, per 17-7-2023. Gebaseerd op de S&P 500 Total Return Index in USD, 25-8-2005 tot en met 25-8-2006. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden.