Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Eindejaarsherinnering: rendement uit het verleden is niet te koop

advertorial

Nu het jaar ten einde loopt, breekt voor sommige beleggers het moment van de jaarlijkse portefeuille-evaluatie aan. Bekijken hoe uw beleggingen er voor staan, elk jaar of met tussenpozen die u beter uitkomen, vinden wij een nuttig idee. We vrezen echter dat u daarbij ook in de verleiding kunt komen om uw beleggingen te herschikken volgens de rendementen van het afgelopen jaar, wat op lange termijn misschien geen verstandige zet zal zijn. Volgens ons hebben beleggers er alle belang bij om voor hun evaluatie uit te gaan van de vraag of hun strategie globaal genomen in het verlengde ligt van hun doelstellingen op lange termijn, hun geldopnamebehoeften, hun risicotolerantie en tijdhorizon (d.w.z. het tijdsbestek waarin uw activa belegd moeten blijven om uw doelstellingen te verwezenlijken), en niet van de vraag welke categorieën of aandelen het best of het slechtst hebben gepresteerd.

De verleiding om activa te gaan vervangen op basis van behaald rendement is wellicht bijzonder groot na 2018, een jaar waarin een nogal grote kloof gaapt tussen het Europese en het wereldwijde aandelenrendement. Sinds het begin van het jaar tot en met eind november daalde de MSCI EMU Index (Europese monetaire unie) met 7,2%.[i] De MSCI World Index daarentegen steeg met 4,8%, merendeels doordat Amerikaanse aandelen het goed deden.[ii] Beleggers zouden daaruit kunnen afleiden dat Europese aandelen voorlopig geen verstandige belegging zijn en ze zouden hun posities in de eurozone kunnen inruilen voor Amerikaanse aandelen. Om dezelfde reden kunnen beleggers laagrenderende sectoren, zoals materialen, de rug toekeren en overstappen op informatietechnologie en gezondheidszorg, sectoren die sinds het begin van het jaar tot en met eind november met respectievelijk 12,4% en 18,3% gestegen zijn.[iii]

Volgens ons kan deze instelling de belegger op een dwaalspoor brengen. In het verleden behaalde prestaties leiden niet noodzakelijk tot toekomstig rendement. De geschiedenis van de aandelenmarkt leert dat de sectoren en landen die het best presteren vaak wisselen. De categorieën die het in een bepaald jaar het best doen, renderen het jaar daarop misschien slecht. Met categorieën die het in een bepaald jaar het slechtst doen, kan het een jaar later weer beter gaan. Europese aandelen doen het dit jaar minder goed dan Amerikaanse, maar vorig jaar was het andersom. Zoals de figuren 1 en 2 laten zien, kwam het hoogste rendement de afgelopen tien kalenderjaren steeds weer uit andere sectoren en regio’s van de MSCI World Index.

Figuur 1: Rendement van de MSCI World Index naar sector

Bron: FactSet, per 28/11/2018. Jaarrendement van de MSCI World Index naar sector, met nettodividenden, 31/12/2007 – 31/12/2017. De sectoren vastgoed en communicatiediensten zijn hierin niet begrepen omdat ze nog geen tien jaar bestaan. De best presterende sector per jaar heeft een groene schaduw; de slechtst presterende een rode.

Figuur 2: Rendement van de MSCI World Index naar regio

Bron: FactSet, per 28/11/2018. Jaarrendement van de MSCI Index met nettodividenden, 31/12/2007 – 31/12/2017. De best presterende regio per jaar is groen; de slechtst presterende rood.

Wij zien het jaareinde niet als een tijd voor aanpassing van sector- en landenpositionering op basis van het behaalde rendement, maar vinden dat beleggers er meer aan hebben om zich de eenvoudigere en meer toekomstgerichte vraag te stellen: beantwoordt mijn portefeuille nog steeds aan mijn behoeften? Met andere woorden: past de mix van aandelen, obligaties, liquiditeiten en andere effecten (ook “assetallocatie” genoemd) bij uw doelstellingen op lange termijn, uw normale geldopnamebehoeften, uw risico- en volatiliteitstolerantie op korte termijn en uw tijdshorizon? Als één van deze factoren het afgelopen jaar is veranderd, doet u er wellicht goed aan dit met uw beleggingsadviseur te bespreken en na te gaan of de portefeuillesamenstelling daarop moet worden afgestemd. Hebt u eenmaal de juiste assetallocatie voor uw behoeften vastgesteld, dan kan het de moeite lonen uw sector- en landenallocatie nader te bezien – niet om achter rendement uit het verleden aan te hollen, maar om na te gaan of uw portefeuille geen sterke concentraties vertoont. Zet in op spreiding, niet op de nieuwste rage. Rendement uit het verleden is niet te koop.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat.

 

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

[i] Bron: FactSet, per 31/11/2018. Rendement van de MSCI EMU Index, met nettodividenden, 31/12/2017 – 30/11/2018.

[ii] Bron: FactSet, per 30/11/2018. Rendement van de MSCI World Index, met nettodividenden, 31/12/2017 – 30/11/2018.

[iii] Bron: FactSet, per 30/11/2018. Rendement van de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg in de MSCI World Index, met nettodividenden, 31/12/2017 – 30/11/2018.