Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

Onopvallende positieve ontwikkelingen op handelsgebied

advertorial
Te midden van het vele slechte handelsnieuws dat we de laatste tijd in ons media-onderzoek aantreffen, worden positieve ontwikkelingen in de handel wellicht gemakkelijk over het hoofd gezien. Er staan echter een aantal nieuwe handelsverdragen op stapel die binnenkort hun beslag moeten krijgen; daaruit zal volgens ons blijken dat het huidige marktsentiment te pessimistisch is.

Nu hebben we geen handelsakkoord nodig voor in- en uitvoer van en naar een partnerland. Daarover wordt beslist tussen bedrijven onderling of door particuliere consumenten. Handelsbarrières tussen landen – invoerrechten, contingenten of andere belemmeringen – kunnen de beslissingen van bedrijven en consumenten beïnvloeden door de impact op de prijsstelling en de verkrijgbaarheid van een product. Vrijhandelsakkoorden kunnen het bedrijven gemakkelijker maken om internationale transacties aan te gaan, waardoor de internationale handel wordt gestimuleerd.

De aandacht van de media lijkt de laatste tijd voornamelijk uit te gaan naar het gehakketak tussen Amerika en China over invoerrechten, maar er is elders werk gemaakt van drempelverlagingen. De recente handelsakkoorden van de EU met Canada en Japan illustreren de toenemende economische kansen voor Europa. De EU en Canada ondertekenden in oktober 2016 na zeven jaar onderhandelen de Brede Economische Handelsovereenkomst (CETA). Het ratificatieproces bij de EU is nog niet volledig voltooid, maar sinds september 2017 is het voorlopig van kracht. De CETA heeft 98% van alle invoerrechten tussen de EU en Canada opgeruimd, en daarvan valt voor de komende jaren een flinke groei in het transatlantische handelsverkeer te verwachten.[i]

Het akkoord met Canada is niet erg omvangrijk, maar in juli 2017 gaf de EU er een vervolg aan door na vier jaar onderhandelen het grootste handelsblok ter wereld te vormen met Japan, op basis van het Japan-EU Economic Partnership Agreement (JEEPA). De JEEPA-overeenkomst is nog niet van kracht – de Europese Raad en het Europees Parlement moeten nog hun zegen geven – maar zal naar verwachting in maart 2019 in werking treden. Wordt deze goedgekeurd, dan vervalt in de EU 99% van de invoerrechten op Japanse producten en in Japan 94% van de rechten op EU-producten (sommige beschermingsmaatregelen voor de landbouw worden gehandhaafd), waardoor de handel wordt vergemakkelijkt tussen landen die goed zijn voor 28% van het bruto-wereldproduct (bwp, een overheidsmaatstaf voor economische activiteit, maar dan op wereldschaal) en 40% van het wereldhandelsvolume (d.w.z. de hoeveelheid verhandelde goederen, niet de waarde ervan).[ii]

Afgaande op de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, die in juli 2011 voorlopig en in december 2015 volledig in werking trad, zouden Europese exporteurs fors kunnen groeien. Van 2010 (het laatste volledige jaar voor de overeenkomst) tot 2017 steeg de jaarlijkse goederenuitvoer van de EU naar Zuid-Korea van EUR 28 miljard tot EUR 50 miljard (bijna 80%) en de uitvoer van diensten van 2010 tot 2016 – de laatste beschikbare jaarcijfers – van EUR 9 miljard tot EUR 13 miljard (meer dan 43%).[iii] We mogen dat misschien niet volledig toeschrijven aan het handelsakkoord, maar het speelde waarschijnlijk een rol, samen met de huidige wereldwijde economische expansie. Als de JEEPA in werking treedt, zullen de Europese en Japanse invoerrechten gedurende een aantal jaren worden afgebouwd, en daarom verwachten we weinig impact aan het begin, maar we denken dat het in toenemende mate de economie de wind in de rug zal geven en het huidige pessimisme over protectionisme zal weerleggen.

De handelsbetrekkingen tussen de EU en Noord-Amerika lijken ons doorgaans ook beter dan in de financiële pers algemeen wordt aangenomen. In april bereikte de EU een akkoord om haar twintig jaar oude overeenkomst met Mexico uit te breiden. De technische details worden nog uitgewerkt, maar beide zijden verwachten de tekst, waarover twee jaar is onderhandeld, tegen het eind van het jaar ter goedkeuring te kunnen overleggen. Wordt deze goedgekeurd, dan gaan de beperkingen en invoerrechten op jaarlijks EUR 77 biljoen aan goederen en diensten omlaag – waardoor het transatlantische handelsverkeer waarschijnlijk zal toenemen. De overeenkomst omvat nu ook digitale handel, financiële diensten en investeringsbescherming.[iv] Er zit ook schot in de handelsgesprekken met de VS. De EU en de VS legden in juli een gemeenschappelijke verklaring af waarin op lagere handelsbarrières werd aangestuurd – met weglating van invoerrechten op auto’s – en er tekent zich al een ruimer akkoord in november af. Het door de onderhandelaars nagestreefde vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) genaamd, is weliswaar niet doorgegaan, maar een reeks kleinere akkoorden – waarin TIPP grotendeels terug te vinden is – vindt wellicht gemakkelijker ingang.

Ondertussen zijn de vrijhandelsakkoorden van de EU met Singapore en Vietnam bijna in kannen en kruiken. De onderhandelaars legden in april de laatste hand aan de handels- en investeringsakkoorden tussen de EU en Singapore, die net als de JEEPA nu nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement, en geratificeerd door de lidstaten, alvorens in werking te treden. De gecumuleerde handel in goederen en diensten staat op circa EUR 97 miljard per jaar, en zal volgens ons stijgen als het akkoord zijn beslag krijgt, aangezien vrijwel alle douanerechten en overlappende bureaucratie erdoor worden opgeruimd.[v] Aan de teksten van de overeenkomst tussen de EU en Vietnam is in juni de laatste hand gelegd. Krijgen ze kracht van wet, dan wordt ruim 99% van alle invoerrechten binnen tien jaar afgeschaft.[vi]

Voorts streeft de EU momenteel naar vrijhandel met andere gebieden overal ter wereld. In de regio Azië – Stille Oceaan zijn gesprekken aan de gang met andere landen in Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw Zeeland en met zwaargewicht China. In Latijns-Amerika zijn besprekingen aan de gang met Mercosur (de regionale handelsorganisatie tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) en Chili. De rest van de wereld wordt niet vergeten, want ook met Afrika, het Midden-Oosten en de rest van Europa worden akkoorden voorbereid.

Niet alleen de EU maakt werk van de bevordering van de handel: de VS hebben zojuist herziene handelsakkoorden gesloten met Zuid-Korea en hun Noord-Amerikaanse partners, Canada en Mexico. Het Congres moet de akkoorden nog goedkeuren, maar ze laten wel zien welke kant het beleid op gaat. Ondanks de harde handelsretoriek van de VS – en het gedreig met invoerrechten – blijkt hieruit dat met protectionisme niet alles is gezegd. Het lijkt ons meer een middel tot een politiek doel (president Trump die bij zijn kiezers in het gevlij wil komen) en tot een economisch doel (stoere praat om vrijhandelsverdragen te kunnen uitbreiden). Hieruit blijkt dat handel in grote delen van de wereld nog niet vanzelf spreekt – handelsbanden worden er aangehaald – en dat komt de wereldwijde groei en markten ten goede. Volgens ons is het niet louter kommer en kwel wat de handelssituatie betreft.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat.

 Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

[i] “EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA),” Europese Commissie, september 2017.

[ii]A New EU Trade Agreement with Japan,” Europese Commissie, juli 2018.

[iii]South Korea – Trade,” Europese Commissie, 16/4/2018.

[iv]EU-Mexico Trade Agreement,” Europese Commissie, april 2018.

[v]EU-Singapore Free Trade and Investment Protection Agreements,” Europese Commissie, april 2018.

[vi]EU and Vietnam Finalise Trade and Investment Discussies,” Europese Commissie, 26/6/2018.