Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heineken

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
verkopen

Fisher Investments Nederland over de beperkingen van kapitaalbehoud

advertorial
Fisher Investments Nederland heeft gemerkt dat veel beleggers zeggen prioriteit te geven aan het voorkomen van een waardedaling van hun portefeuille, een beleggingsdoel dat bekend staat als kapitaalbehoud. We hebben ook vastgesteld dat diezelfde beleggers de noodzaak van een zekere mate van groei inzien na het beoordelen van hun andere persoonlijke financiële doelstellingen. Maar volgens Fisher Investments Nederland kunnen deze twee strategieën – kapitaalbehoud en groei – niet naast elkaar bestaan. Uit een diepere analyse van kapitaalbehoud blijkt dat het zelden als beleggingsdoelstelling wordt gebruikt. We leggen dit graag uit.Hoewel we verschillende definities zijn tegengekomen in de financiële publicaties die we monitoren, definiëren we echt kapitaalbehoud als een strategie die zich richt op het volledig vermijden van elke waardeschommeling in een portefeuille (dat wil zeggen, afgezien van opnames door de belegger). Het doel is om het risico van portefeuilledalingen te elimineren. Omdat ons onderzoek aantoont dat het overgrote deel van het vermogen – vastrentende effecten, aandelen, vastgoed, kunst, grondstoffen, goud, enz. – onderhevig is aan volatiliteit, zijn beleggers die kapitaalbehoud als voornaamste doel nastreven beperkt in wat voor vermogen ze kunnen aanhouden. Meestal wordt gekozen voor contant geld of met contant geld vergelijkbare effecten, aangezien dit de meest liquide beleggingen zijn (ze zijn makkelijk en snel te verkopen zonder kortingen te hoeven accepteren) en hun waarde stabiel is (d.w.z. de koers stijgt of daalt niet veel).

We hebben begrip voor de theoretische aantrekkingskracht van kapitaalbehoud, maar volgens Fisher Investments Nederland heeft deze doelstelling een aantal tekortkomingen. Een belangrijke tekortkoming die we hebben vastgesteld, is dat de doelstelling impliceert dat een mogelijke daling in waarde van de portefeuille het enige beleggingsrisico zou zijn. We denken echter dat er nog andere tekortkomingen zijn. Neem het risico van inflatie (prijzen die over een breed front stijgen in de hele economie). De gemiddelde inflatie op jaarbasis sinds 2000 bedraagt 1,7%, en lag dit jaar op een veel hoger niveau.[i] Mocht het historisch gemiddelde van de inflatie op jaarbasis in de komende 20 jaar gelijk blijven of stijgen, dan zal de inflatie hoogstwaarschijnlijk hoger liggen dan het rendement op een portefeuille die zo goed als volledig uit cash bestaat, waardoor deze geen winst oplevert. Als de inflatie harder oploopt, zoals nu, dan wordt het alleen maar erger. Hoewel cash en cash-achtige effecten op dit moment hun waarde behouden, kan inflatie de koopkracht van geld in de loop der tijd uithollen.

Kapitaalbehoud kan zinvol zijn als u genoeg geld hebt om aan al uw kasstroombehoeften te voldoen, nu en gedurende de tijdshorizon van uw belegging. Onder dit laatste verstaat Fisher Investments Nederland de gehele tijdsperiode waarin de effecten van een belegger moeten renderen om de beleggingsdoelen te bereiken. Kapitaalbehoud nastreven kan ook zinvol zijn als uw geld dient om kosten op de korte termijn te dekken. Deze aanpak veronderstelt echter dat u niet voornemens bent om uw portefeuille te laten groeien, wat in onze ervaring zeldzaam is onder beleggers. Het is eerder zo dat de meeste beleggers op zijn minst enige groei nodig hebben om hun persoonlijke doelstellingen te bereiken, zoals het voldoen aan toekomstige kasstroombehoeften, het in stand houden van de koopkracht ten opzichte van de inflatie en/of het voorzien in behoeften nadat de eigenaar van de portefeuille is overleden (d.w.z. iets nalaten aan erfgenamen of een organisatie, of voor andere nalatenschapsredenen).

Om die groei te realiseren denkt Fisher Investments Nederland dat beleggers een zeker risico moeten nemen – en dat betekent dat de portefeuille op de korte termijn af en toe aan waardedalingen onderhevig kan zijn. Er is wat dit betreft sprake van verschillende gradaties. Uit ons onderzoek blijkt dat er een spectrum van risico en rendement bestaat. We zien bijvoorbeeld dat vastrentende overheidseffecten op de korte termijn minder fluctuaties vertonen – in tegenstelling tot aandelen, die over het algemeen grotere schommelingen op de korte termijn vertonen, zowel naar boven als naar beneden. Op de langere termijn leverden aandelen echter hogere rendementen op dan vastrentende waarden, op basis van onze beoordeling van de marktgeschiedenis.[ii]

Fisher Investments Nederland is van mening dat de kortetermijnfluctuaties van aandelen de prijs zijn die een belegger betaalt voor het historisch gezien hogere rendement op de lange termijn. Afhankelijk van de specifieke doelen, tijdshorizon en risicotolerantie van een individuele belegger is het volgens ons voor veel beleggers zinvol om effecten te bezitten die groeipotentieel bieden (bijv. aandelen, eventueel gecombineerd met bepaalde vastrentende effecten, afhankelijk van de situatie).

Bovendien denken we dat het voor beleggers essentieel is om te begrijpen dat kapitaalbehoud en groei niet als één enkel doel kunnen bestaan. Aan beide doelen ligt een afruil ten grondslag. Als groei of het genereren van kasstromen nodig is om de kosten te helpen dekken, is Fisher Investments Nederland van mening dat beleggers er baat bij hebben zich in te stellen op tijdelijke portefeuilledalingen – ze zijn onvermijdelijk op weg naar de langetermijnrendementen die bijdragen aan de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen. Als kapitaalbehoud het doel is, denken we dat een belegger moet accepteren dat de waarde van de portefeuille mogelijk niet zal dalen. Tegelijkertijd is het onwaarschijnlijk dat de belegger een rendementsgroei in lijn met de aandelenmarkten zal kunnen bereiken of de inflatie zal kunnen bijbenen, en daardoor wellicht niet voldoende rendement zal kunnen behalen om de vastgestelde beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Door hun doelstellingen goed te formuleren, kunnen beleggers besluiten nemen die aansluiten bij wat ze willen dat hun portefeuille oplevert, en zich tegelijk rekenschap geven van de compromissen die daarmee gepaard gaan.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet, per 06/07/2022. Overzicht gebaseerd op de gemiddelde procentuele mutatie op jaarbasis in de Nederlandse HICP, 2000 – 2021, en de procentuele mutatie jaar-op-jaar in de Nederlandse HICP, januari 2022 – mei 2022.

[ii] Bron: FactSet en Intercontinental Exchange, Inc., per 06/07/2022. Overzicht gebaseerd op de MSCI World Index met netto-dividenden in gulden, 31/12/1969 – 31/12/2021, en de ICE BofA Euro Broad Market Index, 31/12/1995 – 31/12/2021.